Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

立即联系

Lennéstr.3, 10785 Berlin,Germany
Tel.: +49 30 319 594 65
Fax: +49 30 516 510 69
sekretariat(@)hecht-luxburg.de

将财务会计基础上的费用账目作为企业内部审计的一部分,为短期的(运作上的)费用和收益规划作信息准备,以及根据计划数据、规定数据及实际数据监督该规划。